de-ank-roei-logo-def

Roei afspraken

Algemeenroeien-300px 2

De Ank is een watersportvereniging (verder te noemen wsv) te Doetinchem en stelt zich ten doel de beoefening en de bevordering van de watersport in het algemeen.
Deze roeiafspraken mogen niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch in strijd zijn met de statuten van wsv De Ank.

Als roeilid dient men zich te houden aan de statuten van wsv De Ank waarin onder artikel 24 ook de verplichting is opgenomen zich te houden aan het Tucht- en dopingreglement van de KNRB.

De onder 3. genoemde  leden dienen de aan hun verstrekte toegangscodes die het mogelijk maken het terrein en de roeiloods te betreden, niet aan derden te verstrekken.

Zo als in de statuten vermeld aanvaardt wsv De Ank geen aansprakelijkheid voor diefstal, ongevallen, ziekten of gevolgen daarvan welke in verenigingsverband zouden kunnen ontstaan.

Alle leden, partnerleden, cursisten, buitenleden, gastroeiers en introducés, zijn gehouden de vastgestelde regels en gegeven aanwijzingen te aanvaarden en na te leven.

Roeicommissie
De roeicommissie heeft tot taak het bestuur van de wsv bij te staan door het geven van gevraagd en ongevraagd advies.

Zij zorgt voor een juiste organisatie van het roeien, maakt een toekomstvisie en stelt alles in het werk om deze toekomstvisie gestalte te geven.
Eens per jaar vindt een roeileden-vergadering plaats waarin de roeileden op de hoogte worden gebracht over de laatste ontwikkelingen, resultaten van het afgelopen jaar en plannen voor het nieuwe jaar. Hiertoe wordt o.a. een begroting opgesteld en hebben de roeileden de gelegenheid om te reageren en voorstellen te doen.
Gedurende het jaar kunnen voorstellen aangedragen worden aan de roeicommissie, welke in de vergadering van de roeicommissie worden besproken.

De commissie bestaat uit tenminste drie leden. De voorzitter van de commissie wordt door de roeileden tijdens de algemene roeileden-vergadering benoemd op voordracht van de roeicommissie. De samenstelling van de commissie en de taken van de commissieleden worden telkenmale bij toezending van de jaarstukken aan de algemene vergadering van de wsv bekend gemaakt. Zij staan op de website van wsv De Ank vermeld onder het tabblad roeien.
Het bestuur van de wsv en de roeicommissie kunnen zich laten bijstaan door andere leden van de vereniging als zij dit voor een goede uitvoering van hun taak nodig achten.

Communicatie tussen de commissie en het bestuur van wsv De Ank vindt plaats tijdens commissievergaderingen waarbij een vertegenwoordiger van het bestuur aanwezig is en verder indien de omstandigheden daarom vragen. Daarnaast neemt één van de commissieleden deel aan de vergaderingen van het algemeen bestuur van wsv De Ank.
Relevante voorstellen van en besluiten genomen door de roeicommissie, worden via een nieuwsbrief aan de roeileden bekend gemaakt. De roeileden hebben ten alle tijden de mogelijkheid op inspraak op commissievoorstellen.

Het lidmaatschap
Nieuwe roeileden dienen zich aan te leden via hiet inschrijfformulier en zijn eenmalig entreegeld verschuldigd.
Roeileden kunnen zijn: roeileden, partner-roeileden, niet roeiende leden. Daarnaast kennen we  roei-buitenleden die geen entreegeld verschuldigd zijn. Voor de omschrijving van deze ledensoorten zie de website van wsv De Ank onder het tabblad roeien.
De contributie is opgebouwd uit het lidmaatschap van wsv De Ank verhoogd met een roeitoeslag overeenkomstig de tarievenlijst van wsv De Ank. Een lid dat niet aan zijn verplichtingen voldoet, kan worden geschorst tot dat hij aan zijn  verplichtingen heeft voldaan. Voor diegenen die het financieel niet kunnen opbrengen is er de mogelijkheid om gebruik te maken van het “Meedoenarrangement”.

Roeileden die vanwege blessures ten gevolge van het roeien meer dan drie maanden niet in staat zijn te roeien kunnen aanspraak maken op de status niet-roeiend lid waarbij hun roeitoeslag naar rato wordt terugbetaald. (vastgelegd in de notulen bij De Ank d.d. 11.01.2016)

De onderscheidende leden dienen op het hierboven genoemd formulier te verklaren dat zij kunnen zwemmen. Cursisten  kunnen, tegen betaling van het geldende cursustarief gedurende 8 lessen kennismaken met de activiteiten van de roeisport. Daarna dienen zij te beslissen of zij roeilid worden. Indien zij na deze 8 lessen besluiten lid te worden, zijn zij dat vanaf het moment dat de lessen zijn begonnen.

De roeileden zijn gerechtigd tot het mee laten roeien van introducés mits deze roei-ervaring bezitten, tegen betaling van het riemengeld. Zij vallen geheel onder de verantwoordelijkheid van degene die de introducés meebrengt.
wsv De Ank biedt mogelijkheid tot gastroeien. Hieronder verstaan we dat leden van andere roeiverenigingen mits aangesloten bij de KNRB,  gebruik kunnen maken van ons C-roeimateriaal en Wherrys. Glad materiaal wordt niet aan derden uitgeleend. 

Examens en bevoegdheden
Om te kunnen roeien bij de Ank en gebruik te maken van de vloot maken we gebruik van een systeem van bevoegdheden. Door middel van doen van opleiding en afleggen van een examen kunnen bevoegdheden verkregen worden.

Een roeier mag alleen roeien in boten waartoe men bevoegd is. Uitzondering is de opleidingssituatie waar een roeier onder begeleiding van een instructeur in een boot mag roeien waarvoor men de bevoegdheid wil verkrijgen.

Verder is het mogelijk om dispensatie voor een boot aan te vragen bij de examencommissie. De dispensatie wordt verleend en de roeier wordt geacht binnen een half jaar het examen af te leggen om de juiste bevoegdheid te verkrijgen.

Indien een roeier elders roei-ervaring heeft opgedaan wordt door de examencommissie bepaald wat de bevoegdheden zijn. De betreffende roeier moet aan deze commissie zijn of haar roeivaardigheden laten zien om zo het niveau te bepalen.
Bevoegdheden wordt vastgelegd in e-Captain. Elk jaar is er gelegenheid voor het doen van opleidingen. Genoemde bevoegdheid geldt ook voor deelname aan gastentochten in binnen- en buitenland, alsmede toertochten die door de KNRB worden georganiseerd.
Zie voor de mogelijke opleidingen, exameneisen en kwalificaties de website van wsv De Ank onder het tabblad roeien.

Gebruik materiaal
Voordat men uitvaart dient te allen tijden daarvan melding gemaakt te worden in het bootreserveringssysteem.

De boten dienen na gebruik zorgvuldig gereinigd en gedroogd teruggezet worden in de loods opdat vuil water niet kan aankoeken en vroegtijdige veroudering kan veroorzaken.
Bij regelmatige nalatigheid kan het betreffende lid (of groep) door de commissaris materiaal, corvee, of in het ernstigste geval een boete worden opgelegd.

Indien er schade aan de boot ontstaat, wordt hiervan onmiddellijk melding gemaakt via e-Captain. In afwachting van het herstel dient de betrokken roeier via een brief op de desbetreffende boot de schade kenbaar te maken. Er mag nooit uitgevaren worden met een boot die schade heeft waardoor er gevaar voor de roeiveiligheid bestaat dan wel de boot verder wordt beschadigd.

Om het materiaal te beschermen en voor de veiligheid van de roeiers mag er onder bepaalde omstandigheden niet geroeid worden. Zie hiervoor de website van wsv De Ank onder het tabblad roeien > roeitijden.

Botenhuis (roeiloods)
Een ieder die als laatste het botenhuis verlaat dient deze goed verzorgd en afgesloten achter te laten. De loods dient altijd afgesloten te worden met de daarvoor bestemde sleutel die via een code wordt opgeborgen in het code-sleutelkastje.

Ieder lid draagt mede de zorg en verantwoordelijkheid voor de orde en netheid in en om de loods. Op verzoek van de commissie helpt hij bij toerbeurt mee de ruimte schoon te houden en onderhoud aan de boten te verrichten.
Gebruik van de loods en het materiaal van de vereniging voor andere doeleinden, dan waarvoor ze ter beschikking zijn gesteld vereist toestemming van de commissie c.q. het bestuur.

Vloot
De vloot van de Ank bestaat uit verschillende type boten welke worden onderhouden door de commissaris materiaal. Het is mogelijk een eigen boot aan te schaffen enkel voor eigen gebruik en in de loods te plaatsen. Dit kan echter alleen in overleg met de roeicommissie. Voor het plaatsen van eigen boten in de loods wordt huur in rekening gebracht door wsv De Ank.

Daarnaast is het mogelijk om een boot voor eigen rekening aan te schaffen en beschikbaar te stellen voor overige roeiers. In dat geval wordt huur, verzekering en onderhoud betaald door de roeiafdeling. Ook hiervoor geldt dat een aanschaf en plaatsing in de loods enkel kan na toestemming van de roeicommissie.

roeipakje-250pxVerenigingskleur en kleding
Het tenue bestaat uit een wit shirt, bevattende aan borst- en rugzijde, van rechterschouder naar linker heup drie diagonale strepen waarvan de buitenste blauw van kleur zijn en de binnenste geel is. De broek is blauw met een gele streep op beide zijkanten. Deze roeispecifieke kleding is niet verplicht maar wordt sterk aanbevolen zeker aan diegenen die elders toertochten roeien. Clubkleding is verplicht wanneer men deelneemt aan wedstrijden. Een wedstrijdleiding kan een roeier en-of team, bij het niet of onvoldoende dragen ervan berispen of diskwalificeren.